บริษัท วิบูลธรรม จำกัด

จำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป และถังดักไขมันสำเร็จรูป ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทได้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาดูแลในด้านการจัดการระบบการบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปทั้งแบบเติมอากาศ และไม่เติมอากาศ

รวมถึงระบบถังเก็บน้ำแบบสำเร็จรูปและถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป ทั้งที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS) และผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE) ในรูปแบบของการติดตั้งบนดินและใต้ดิน

อีกทั้งมีกระบวนการผลิตและการใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. มีการผลิตที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และก่อให้เกิดประสิทภาพมากที่สุดตามการใช้งาน

เพื่อให้น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดมีความสะอาดขึ้นโดยสามารถปล่อยน้ำนี้ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พันธกิจของบริษัท

 บริษัทได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ตอบสนองต่อความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด

วิสัยทัศน์ของบริษัท

  1. มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีมีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  2. ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรน้ำที่อาจเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
  3. มีการพัฒนาทักษะความรู้ และศักยภาพของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิต-ภัณฑ์บริษัท